Leerlingen geven ons een 8,2Bron: Scholen op de Kaart!

Parro (logo)

Basisschool

Kindcentrum Reuzepas

Onze missie

Onze school wil kinderen goed voorbereiden op de toekomstige maatschappij door ze kennis, vaardigheden en talenten te laten ontwikkelen en door ze een nieuwsgierige en onderzoekende houding te leren. 

Onze visie

In onze visie schetsen we onze stip op de horizon, onze toekomstdromen. Dit laten we u zien door middel van onze actuele ontwikkelingen.

Een fijn en veilig schoolklimaat is de basis voor een school, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school vinden we dat heel belangrijk en daarom streven we daar voortdurend naar. De school gebruikt hiervoor de methode KiVa, een van oorsprong Finse methode die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert, pesten tegengaat en iedereen een rol geeft binnen een sociale situatie, waardoor er voor iedereen een fijn schoolklimaat ontstaat.

Op deze manier willen we de kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers, met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect. Hierin blijven we ook komend schooljaar ontwikkelen door middel van SterkWerk. SterkWerk is een programma voor groep 5 t/m 8 waarbij kinderen rollen krijgen om te werken aan verantwoordelijkheid (zelf een taak doen of uitvoeren) en prosociaal gedrag (elkaar
helpen, aardig zijn tegen elkaar). Zo krijgen kinderen de kans om te oefenen met hoe je elkaar helpt, hoe je goed samenwerkt en hoe je goed met elkaar omgaat. Ook krijgen kinderen de kans hun talenten (iets wat je goed kan/waar je goed in bent) te gebruiken om mee te werken aan het maken van een fijne groep.

Op onze school zien we ouders als partner. Alle ouders zijn betrokken bij hun kind en kennen hun kind het beste. Samen met de ouders willen we elkaar helpen en ondersteunen op het gebied van onderwijs en opvoeding van elk kind. Goede communicatie en overleg is hiervoor essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. Het aanleren van kennis en vaardigheden is natuurlijk heel belangrijk op de basisschool, maar als de kinderen dat wat ze leren ook nog kunnen toepassen en kunnen verbinden met andere kennis dan leren ze pas echt en kunnen ze zich nog verder ontwikkelen. Zo krijgen kinderen een nieuwsgierige en onderzoekende houding die er toe zal leiden dat ze steeds meer willen leren en ontdekken en daar zelf ook op zoek naar gaan. Om dit te bereiken hebben we de afgelopen jaren een start gemaakt met een aantal ontwikkelingen die we de komende jaren verder willen uitbouwen en die erop gericht zijn om kinderen meer te laten ervaren.

Onze kerncijfers

11 groepen

Onze school bestaat uit dit schooljaar uit 11 groep. Verdeeld over groep 1 t/m 8.

192 leerlingen

Wij verwelkomen elke dag 192 unieke leerlingen op onze school.

17,3 leerlingen per groep

We streven er naar dat onze groepen niet groter zijn dan 20 leerlingen.

Leerling kijkt in de verte

Ons onderwijs

Organisatie

Sporten en bewegen vinden we heel belangrijk voor kinderen. Op onze school gaan alle leerlingen van groep 1 en 2 elke dag naar de speelzaal op school of spelen ze buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben minstens anderhalf uur gym per week in 2 lessen in de gymzaal aan de Gounodstraat. De gymlessen worden voor groep 1 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht van Ecsplore. Daarnaast hebben we recent de speelplaats zo ingericht dat het kinderen in de pauzes uitdaagt tot meer bewegen en zorgen de leerkrachten tussen de lessen door regelmatig voor extra beweegmomenten.

Groepen

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: ze zitten in leerstofjaarklassen op basis van leeftijd, en daarnaast kunnen ze ook deel uitmaken van combinatiegroepen waarin twee of meer leerjaren worden samengevoegd, zoals bijvoorbeeld groep 3/4. Benieuwd naar onze huidige groepsindeling? Bekijk hier onze groepen.

Onderwijstijd

Onder onderwijstijd verstaan we de uren in een week waarin de leerling aanwezig is op school. De invulling van onderwijstijd kan variëren per school. Kinderen hebben recht op een toereikend aantal uren onderwijs.

Groep 1 heeft wekelijks les van maandag t/m donderdag. Groep 2 t/m 4 gaat van maandag t/m donderdag naar school en op vrijdagochtend tot 12:15 uur. Groep 5 t/m 8 volgt wekelijks onderwijs van maandag tot en met vrijdag.

In de groepen 3, 4 en 5 hanteren we een circuitvorm, waarbij de klas wordt opgedeeld in kleine subgroepen. De leerkracht begeleidt afwisselend een van deze groepjes, waardoor elke leerling nauwlettend gevolgd kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

Van groep 6 tot en met 8 maken we gebruik van weektaken om de zelfstandigheid van onze leerlingen te stimuleren. Dit stelt de leerkracht in staat om met kleine groepen te werken voor instructie of verdieping.

Onze vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Meester Robert Hansen verzorgt binnen onze school twee keer per week de gymlessen.

Muziek

Elke week krijgen de leerlingen muziekles van Meester Jordan de Haan.

Natuuronderwijs

Onze school is aangesloten bij GrowWizzKid. Samen met Meester Casper gaan de leerlingen er op uit.

Leerlingen tijdens buitenles

Het team

In ons team zijn zowel fulltime als parttime medewerkers actief. De meerderheid van de leerkrachten vervult een lesgevende rol, maar er zijn ook leerkrachten die deels een ondersteunende functie hebben. Daarnaast hebben we een conciërge, klassenassistenten, twee onderwijscoördinatoren en een directeur in dienst. 

Vervanging personeel

Stichting Triade beschikt over een vervangerspool die wordt ingezet bij ziekte. Alle beschikbare vervangers zijn geregistreerd in een digitaal platform. Hierdoor kan de directeur snel een vervanger op school hebben door digitaal een verzoek in te dienen.

Indien er geen vervanger beschikbaar is, wordt het vervangingsbeleid van Triade geactiveerd. In dat geval zal de school eerst proberen de situatie op te lossen door inzet van ambulant personeel of door groepen te verdelen over andere klassen. Als dit niet haalbaar is, zullen groepen volgens een schema beurtelings naar huis gestuurd worden.

Toetsing

De resultaten en opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende momenten en op diverse manieren gedurende het schooljaar geëvalueerd. Als school hechten we waarde aan het beoordelen van het individuele en groepsgerichte effect van onze inspanningen. Deze evaluaties verschaffen inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs: wat verloopt positief en verdient voortzetting, en waar kunnen we verbeteringen aanbrengen.

Voor de leerlingen is het eveneens van belang om tussentijdse resultaten te meten, omdat dit hun motivatie kan vergroten. Het biedt hen de mogelijkheid te zien wat ze al hebben geleerd, terwijl het tegelijkertijd aangeeft waar nog extra aandacht aan besteed kan worden.

Om de kwaliteit te meten en te verbeteren, maken we gebruik van specifieke instrumenten, methodieken en procedures. Deze zijn zorgvuldig ontworpen om ons te begeleiden bij het evalueren en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs, zoals:

  • Methodegebonden: deze toetsen worden op groepsniveau geëvalueerd en resulteren in aanvullend lesmateriaal en/of instructies voor de hoofdvakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
  • CITO: het leerling volgsysteem primair onderwijs (Leering in Beeld) wordt gebruikt om resultaten te bespreken in groepsbijeenkomsten en met ouders tijdens rapportgesprekken. Conclusies worden op leerling-, groeps- en schoolniveau getrokken, wat kan leiden tot acties en verbeteringen op deze drie niveaus.

Uitstroomprofiel

We streven naar zorgvuldig advies in overleg met ouders. Onderzoek toont aan dat de meerderheid van onze oud-leerlingen het voorgestelde advies voor het Voortgezet Onderwijs succesvol behaalt.

Welke schooladviezen hebben wij aan de leerlingen gegeven?

VMBO-B / VMBO-K
22%
VMBO-K / VMBO-(G)T
27%
VMBO-(G)T / HAVO
24%
HAVO / VWO
22%
VWO
5%

Gegevens zijn gebaseerd over schooljaar 2023-2024.

Gratis schoollunch

Sinds 2021 zetten wij ons actief in voor natuuronderwijs door structureel gebruik te maken van het lesprogramma GrowWizzKid. Dit programma verbindt voedseleducatie, natuur, techniek, duurzaamheid en innovatie op een betekenisvolle en vakoverstijgende manier met de leerlijnen van de basisschool. Ons streven is om deze verbindingen te leggen, waardoor kinderen op een waardevolle manier leren.

Daarnaast tonen onderzoeksresultaten aan dat voldoende beweging en gezonde voeding, zowel op school als na schooltijd, bijdragen aan een betere en snellere ontwikkeling van kinderen. Aangezien sporten en gezond leven niet voor elk kind vanzelfsprekend zijn, zetten wij ons in om gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen. 

Leerlingen tijdens de lunch

Daarom verzorgen wij sinds november 2022 op basisschool Reuzepas drie dagen per week een lunch voor alle leerlingen van onze school. Dit initiatief is ontstaan ten tijde van de acuut oplopende inflatie, waardoor veel levensmiddelen erg duur werden terwijl de lonen niet mee stegen. We zagen dat leerlingen zonder eten en drinken naar school kwamen. Aangezien wij veel waarde hechten aan gelijkheid zijn we als school meteen ingesprongen op mogelijkheid tot geheel verzorgde maaltijd vanuit het Jeugdeducatiefonds. Met financiële ondersteuning zorgen wij er tot op de dag van vandaag voor dat elk kind met een gevulde maag op school zit.

De aangeboden lunches worden op maandag, dinsdag en donderdag verzorgd door een groep vrijwillige ouders van de school en een werkgroep van leerkrachten. Zij zorgen ervoor dat de lunch wordt voorbereid en uitgeserveerd in de klassen en dat elke lunch gevarieerd en gezond is. Daarnaast krijgt elk kind dagelijks een vers stukje fruit in de kleine pauze.

Op woensdag en vrijdag neemt elke leerling zijn eigen gevulde broodtrommel en drinken mee. Op woensdag is namelijk een korte dag en op vrijdag maken we alle overige producten van de week op, zodat we niks onnodig weg hoeven te gooien.

Vertrouwenspersoon

Onze school houdt regelmatig toezicht op de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen met behulp van een vragenlijst via SCOL (Sociale Competentie Observatielijst). Tweemaal per jaar vullen leerkrachten observatielijsten in, met aandacht voor onder andere welbevinden en betrokkenheid.

Vanaf groep 5 nemen leerlingen ook tweemaal per jaar de vragenlijst inzake welbevinden en betrokkenheid af, waarbij tevens pestbeleving, pestgedrag en veiligheidsbeleving worden gemeten. De resultaten worden vertrouwelijk besproken en indien nodig worden er passende acties ondernomen. Leerlinggegevens worden niet gedeeld met andere leerkrachten of medeleerlingen.

Binnen onze school werken wij met twee interne vertrouwenspersonen. Gaat u liever in gesprek met een onafhankelijke persoon. Dan kunt u terecht bij een van de externe vertrouwenspersonen van Stichting Triade.

Wat kan een vertrouwenspersoon betekenen?

  • Opvangen als je een vervelende ervaring hebt opgedaan;
  • Naar je verhaal luisteren;
  • Informeren en meedenken over mogelijkheden of procedures;
  • Begeleiding, bijvoorbeeld als je vervolgstappen wilt gaan zetten;
  • Nazorg;
  • Preventie.


U bepaalt zelf waar u behoefte aan hebt. Misschien heeft u alleen behoefte aan een luisterend oor, misschien wilt u daarnaast informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt en dat u ons heel laagdrempelig kunt benaderen als u vragen hebt. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat: aan waarheidsvinding of bemiddeling tussen partijen doet een vertrouwenspersoon niet.

Bij wie kan ik terecht?

Interne vertrouwenspersonen

Laura Tuinman

lauratuinman@triadescholen.nl

Kenneth

Kenneth Durieux

kennethdurieux@triadescholen.nl

Externe vertrouwenspersonen

Amanda Klein

info@prettigwerkenlimburg.nl - 06 44 47 46 92

Patrick

Patrick van Well

pvwell@qccinfo.com - 06 46 63 14 03