Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het verder ontwikkelen van de school. De MR heeft met betrekking tot door het bestuur te nemen beslissingen advies- dan wel instemmingsbevoegdheid, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen.
Jaarlijks wordt er 8 à 9 keer vergaderd. Op de agenda van de MR staan onderwerpen die het begeleid binnen de school bepalen, zoals het jaarplan en lesroosters.

De MR van onze basisschool moet zijn samengesteld uit een evenredig aantal leerkrachten en ouders. MR leden worden geselecteerd via verkiezingen en aangesteld voor een periode van maximaal 5 jaar.

Personeelsgeleding: Marie-José Hermans (voorzitter), Brigitte Maassen en Donny Moonen (secretaris).

Oudergeleding: Koen Ewalds, Guido Luijten en Dave van Gestel.

GMR: Dave van Gestel en Marie-José Hermans vertegenwoordigen onze school in de GMR.