De school

Niet omdat we de beste willen zijn, maar omdat onze kinderen recht hebben op het beste onderwijs dat we hen kunnen bieden.

Op onze school geven we onderwijs dat past in deze tijd. Plezier in het leren en innerlijke betrokkenheid zijn de basis voor goede resultaten. Daarom richten we ons niet alleen op de producten, maar zeker net zoveel op het proces. Leren moet zinvol zijn voor kinderen, betekenisvol.

Goed onderwijs is boeiend onderwijs en spreekt kinderen aan.

Kinderen, maar ook hun ouders en onze samenwerkingspartners, zijn bij Reuzepas partner. We willen dat kinderen en ouders betrokken worden bij onze ontwikkelingen en de inrichting van het onderwijs.
Reuzepas voor duurzaam onderwijs. Duurzaam is alles wat toekomstbestendig is. Duurzame ontwikkeling leidt ertoe dat een steeds groter deel van de mensen een behoorlijk bestaan heeft in de wereld. Het heeft alles te maken met normen en waarden, met verantwoordelijkheid van burgers voor hun omgeving. We willen kinderen, leerkrachten, ketenpartners en leidinggevenden leren, dat acties effecten kunnen hebben op heel andere plekken (de plaats horizon groter maken) en effecten hebben op langere termijn (de tijdshorizon groter maken). In dit kader vinden we denken in samenhangen (systeemdenken) van groot belang.

Een basisschool kies je met zorg en een goede schoolkeuze is belangrijk voor uw kind.

Onze missie: Een school met een hart voor kinderen en met oog voor resultaat. Dit is terug te zien in onze manier van werken, aan de leerresultaten, en aan de pedagogische uitgangspunten die worden gehanteerd.

Onze school en tevens IKC als spil in de wijk

Basisschool Reuzepas is gesitueerd in de wijk Geleen-Zuid van de gemeente Sittard-Geleen. In maart 2014 zijn alle leerlingen vanuit twee locaties samen gekomen op de gerevitaliseerde locatie op de Verdistraat in Geleen-Zuid.
In maart 2014 is Reuzepas (her)opend met daarin niet alleen klaslokalen en een speelzaal voor het onderwijsdeel, maar ook de huisvesting van een kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar, een ruimte voor voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en is er gelegenheid om over te blijven (TSO). Er is ruimte voor naschoolse activiteiten op creatief, muzikaal, cultureel en sportief gebied. Het gebouw huisvest een aantal spreekkamers die door externen gehuurd en gebruikt kunnen worden bv. multidisciplinaire instanties die kunnen bespreken en behandelen vanuit Reuzepas. Reuzepas; niet alleen huisvesten wij een basisschool, maar zijn Integraal Kindcentrum (IKC) en zoals vermeld bieden we arrangementen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Niet alleen samen onder een dak, Reuzepas wil meer

Samen met de ketenpartners die mede gebruik maken van ons gebouw zetten we in op verbindingen tussen voor/na schoolse opvang en het kinderdagverblijf met sport en cultuurmogelijkheden; zetten in op een optimale huisvesting voor het gehele Kind Centrum van 0 tot 12 jaar.

Onze schoolgids