Missie en visie

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met heel veel plezier naar school gaat. Wij werken daarom aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind volop tot ontwikkeling te laten komen. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol!
Onze school sluit zich, voor wat betreft de levensbeschouwelijke opstelling, aan bij de geest en de beleving van de katholieke geloofsgemeenschap. Respect en begrip voor de ander staan hierbij voorop. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor de waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, status, cultuur, handicap of geloof.
We zijn alert op discriminatie en pesten. Proberen dit vooral te voorkomen. Als het dan tóch gebeurt, grijpen we direct in!
Het toepassen van deze visie zal voor leerkrachten en ouders tastbaar zijn.
Onze visie komt tot uiting op de volgende gebieden: leerinhouden, de opvoedende taak, het groeperen van kinderen, het onderwijsconcept, omgaan met verschillen, de leerlingenzorg, de middelen en het inspelen op veranderingen in onze omgeving. Belangrijk daarbij is het regelmatig evalueren van ons onderwijs en dit toetsen aan onze visie.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen hanteren we het systeem van Beter omgaan met elkaar (Effectieve conflicthantering). Hierbij leren wij kinderen omgaan met elkaar op een prettige, maar ook correcte manier. Ruzies en pestgedrag worden meteen aangepakt en opgelost volgens vaste regels. We verbeteren ook het omgaan met elkaar in de sociale kring. In elke klas wordt elke week één kringgesprek gehouden waarin met de kinderen gesproken wordt over:
Wat gaat er goed?
Wat kan er beter?
Welke afspraken maken we met elkaar?
Afspraken worden wekelijks besproken, staan op het verbeterbord en komen later in de “Gouden doos”.
Een consequente handhaving van dit systeem is het fundament voor een veilige school.

Het onderwijs

De kinderen op onze school zijn gegroepeerd volgens het jaarklassensysteem. Op groepsniveau streven we naar een grotere zelfstandigheid van onze kinderen. En zoals op alle basisscholen, werken we op Bs. Reuzepas op 3 niveaus. De hoofdvakken taal/lezen en rekenen worden door middel van de rode weektaak georganiseerd. Binnen deze weektaak wordt de leerstof op de verschillende niveaus aangeboden en verwerkt.
Belangrijk daarbij is het dat we regelmatig ons onderwijs evalueren en toetsen aan onze visie. Dit gebeurt in de teamvergaderingen.

Kinderen van en met elkaar leren; Kinderen 90% fulltime werken; Kinderen fundamenteel gelijk behandeld worden; Kinderen leren om steeds zelfstandiger te worden; Leerkrachten ervoor zorgen dat deze processen goed verlopen.

Om deze visie handen en voeten te geven, richten wij het onderwijs in volgens de uitgangspunten van het Groepsdynamisch Onderwijs.
De teams op beide locaties zijn al een aantal jaren bezig om zodoende de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren.