Missie en visie

De missie en visie van de school

De missie van onze school is: kinderen goed voorbereiden op de maatschappij door kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen en door ze een onderzoekende houding te leren.

Om dit te bereiken hebben we de afgelopen jaren een visie ontwikkeld en een start gemaakt met een aantal ontwikkelingen die we de komende jaren verder willen uitbouwen.

In de onderbouw is een start gemaakt met onderzoekend leren met behulp van ontwikkelingsgericht onderwijs, dit concept willen we de komende jaren ook een plek geven in de middenbouw.

In alle groepen wordt gewerkt met een leerstofaanbod op maat met behulp van digitale leermiddelen, waarbij de leerkracht instructie en begeleiding geeft afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van (groepjes) leerlingen.

Vanaf groep 5 werken de leerlingen met een weektaak en worden de leerlingen uitgedaagd om hun eigen doelen te stellen en deze te evalueren. De kinderen worden zo gestimuleerd om te presteren naar beste kunnen, terwijl ze daarbij de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben.

Een fijn en veilig schoolklimaat is de basis voor een school waar kinderen zich optimaal ontwikkelen, als school vinden we dat heel belangrijk en streven we daar voortdurend naar. De school werkt daartoe met KIVA, een methode die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert en pesten tegen gaat, waardoor er voor iedereen een fijn schoolklimaat ontstaat. Op deze manier willen we de kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers, met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect.

Op onze school zien we ouders als partners, alle ouders zijn betrokken bij hun kind, zij kennen hun kind het beste, samen met de ouders willen we elkaar helpen en ondersteunen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Goede communicatie is hiervoor essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie.